Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

הסכם שימוש באתר SmartSMS

SmartSMS  (להלן: "החברה") מאפשרת לכל המעוניין, בין אם הינו אדם ובין אם ישות משפטית אחרת, להשתמש באתר האינטרנט www.smartsms.co.il (להלן: "האתר") לשליחת הודעות טקסט אל צגי הטלפונים הניידים של חברות הסלולר, שפועלות בתחומי מדינת ישראל, בהתאם לתנאי הסכם הצטרפות זה.
הסכם זה בא להסדיר את הזכויות וההגבלות החלות על המעוניינים להשתמש באתר ובתוכנה. התקנת התוכנה על ידי המשתמש ושימוש בה יהוו אישור כי ההסכם נקרא והובן על ידי המשתמש, אשר הסכים לקבל עליו את התנאים להפעלת התוכנה והוא יהא מנוע מלהעלות טענות כלשהן בעניין הנ"ל כלפי החברה.
התוכנה ניתנת לשימוש ללא תשלום ומותרת לשימוש ע"י המשתמש בלבד. חל איסור על העתקת התוכנה, או העברתה לאחר, או שימוש שלא ע"י המשתמש, ללא הסכמת החברה מראש ובכתב. לחברה מלוא הזכויות מכל מין וסוג שהוא בגין האתר והתוכנה.

הצהרת המשתמש :

 • ידוע לי כי מספר הטלפון אשר יופיע בהודעות , שייך לי ו\או בבעלותי ו\או יש בידי אישור בכתב לשימוש במספר הטלפון  מבעליו החוקיים.
 • רשימת הנמענים אליהם יישלחו הודעות SMS מטעם החברה תכלול אך ורק מנויים או בעלי ציוד קצה אשר נתנו את הסכמתם המפורשת מראש ובכתב לקבלת הודעות SMS על ידיכם, החברה אינה תיטול אחריות על הודעות שנשלחו והאחריות הבלעדית תהיה של המשתמש.
 • אני מתחייב לא לשלוח הודעות המכילות את התכנים הבאים או חלקם :

  1. תכנים המוגדרים כדואר זבל (SPAM).
  2. כל החומר הפוגע בזכויות הקנייניות של אחרים, מפר אותם ו\או עלול להפר אותם.
  3. כל חומר פונוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או חומר העלול לפגוע ברשות הציבור.
  4. כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
  5. כל חומר המהווה לשון הרע על אדם ו\או פוגע בפרטיותו.
  6. כל חומר בעל אופי או תוכן, עוין, מאיים, גס, גזעני, פוגע ברגשות הציבור וכלל כל חומר אשר עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי.
  7. כל החומר הפוגע במוניטין ובשמו הטוב של המפעילים הסלולאריים ו\או בשמה של החברה.
 • ידוע לנו כי המפעיל הסלולרי או מי מטעמו ו\או החברה רשאי\ם לנתק ו\או להפסיק ו\או להגביל את השרות בכל עת בין ביוזמת המפעיל הסלולרי ובין ביוזמת החברה.
 • הנני מצהיר כי הנני האחראי הבלעדי לתוכן המודעה וכי לא אפנה אחריות זאת למפעיל הסלולרי ו\או לחברה.
 • הנני מתחייב שלא לעשות שימוש באתר ו\או בתוכנה ו\או בשירות המוצעים על ידי החברה למטרות לא חוקיות כלשהן לרבות איומים, לשון הרע וכד'.
 • הנני מצהיר כי אשחרר את החברה מכל אחריות עקב תקלה מכל סוג שהוא אשר תתרחש במסגרת השימוש באתר ו\או התוכנה, וכמו כן הנני מצהיר כי אני מודע למגבלות רשת האינטרנט ,אבטחת המידע העובר ברשת והשימוש ברשת.
 • כמו כן הנני מודע לעובדה כי משלוח הודעות מועבר באמצעות האינטרנט וחברות התקשורת הסלולאריות על כל מגבלותיהן (זמינות, יציבות, תקינות וכו')  ולא תהיה לי כל טענה  כלפי החברה באם יחולו טעויות , טיב השרות, שיבוש בשירות , תקלה או כשלים בהעברת ההודעות וכמו כן המשתמש פוטר את החברה מכל אחריות  ישירה ו\או עקיפה בגין הפסדים ו\או נזקים  אשר ייגרמו באמצעות השימוש בשירות.
 • הנני מתחייב לא לעשות שימוש באתר ו\או התוכנה לגרימת נזק מכל סוג למערכות מחשוב, חברות טלפונים , צד שלישי הן באופן ישיר והן באופן עקיף
 • המשתמש מצהיר כי הוא משחרר את החברה מכל אחריות בגין כשלים אשר לא בשליטת החברה ו\או כשלים הנובעים כתוצאה מכוח עליון.
 • בכל מקרה בוא נעשה שימוש בחשבון המשתמש על ידי אדם אחר שלא בידיעה ו\או בהסכמה החברה פטורה מכל אחריות והאחריות הבלעדית תהיה על המשתמש
 • הנני מצהיר כי אני מודע למגבלות שליחת הודעות הטקסט אל ארבעת המפעילים הפועלים בתחומי מדינת שראל , והנני מודע שאספקת השירות תלויה בסוג המכשיר, רשתות הסלולר וגורמי צד שלישי ובכל מקרה החברה לא תישא אחריות על הגעת ההודעות ליעדם ולא תזכה את המשתמש מחיוב  בשל תקלות ברשתות הטלפונים ו\או תקלות אחרות.
 • הנני מצהיר כי אפצה את החברה באם אפר את הסכם התחייבות זה ואהיה האחראי הבלעדי כלפי כל גורם עקב הפרת ההסכם.

הצהרת החברה :

 • החברה מצהירה כי תשתמש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש לצורך מתן שירות, תמיכה, מעקב אחרי התחשבנות כספית, יצירת קשר עם המשתמש הן באמצעות דואר אלקטרוני , הודעת טקסט , טלפון ובכל דרך אחרת אשר תמצא לנכון.
 • החברה מצהירה כי לא ייעשה שימוש בחשבונות המשתמשים ולא ייעשו שינויים ללא הודעה מראש ללקוח.
 • החברה תנקוט בכל האמצעים הסבירים לאבטחת המידע שיימסר לה על ידי המשתמש, עם זה החברה מבהירה כי לא תוכל לאבטח את המערכת מפני חדירות בלתי מורשות על ידי צד שלישי ו\או מחדלים אשר אינם בשליטת החברה בהתאם להסכם זה ובהתאם לכל דין.
 • החברה רשאית לעשות שימוש בכל פרטי המשתמש לצורך פרטים סטטיסטיים ובכפוף להוראות בחוק.
 • החברה לא תשא בכל אחריות לכך שהמשתמש לא הצליח להשתמש בשירותים ו\או בתכנים מסוימים כיוון שמספר נתונים שגויים ו\או כיוון שמכשירי הטלפון הסלולאריים כבויים ו\או נמצאים מחוץ לאזור הכיסוי של חברות הטלפון הסלולאריות. במקרים אלו המשתמש יחוייב בתשלום ולא יהיה זכאי להשבת התשלום.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את האתר , התוכנות המצורפות , המידע באתר , השירות והקישורים עם חברות הסלולר וכמו כן בתנאי ההתקשרות עם הלקוח ובכלל זה על ידי הוספה , הפסקה , גריעה ו\או ביטולם של השירותים הניתנים במסגרת ההתקשרות וכמו כן בהקיפם וזמינות של המידע והשירותים המוצעים, התעריפים וכל היבט אחר הכרוך באתר ובחברה  לרבות סגירתם ללא מתן הודעה מוקדמת מראש. למשתמש לא תהיה כל טענה ו\או דרישה ו\או תביעה כלפי החברה בגין ביצוע האמור.
 • מובהר בזאת כי אין בתנאי הסכם זה כדי לגרוע, אלא בכדי להוסיף על כל תנאי ו\או הסרת ו\או מגבלת אחריות, הקיימים לטובת החברה על פי כל הסכם אחר הקיים בין המשתמש לחברה ו\או הקיים על פי כל דין.

 
זכויות קניין רוחני:

החברה הינה בעלת מלוא הזכויות הקנייניות וזכויות היוצרים בתוכנה ובאתר, וחל איסור מוחלט להעביר, לשכפל, להעתיק, לסחור בתוכנה או בחלק ממנה, והמפר תנאי זה יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
החברה הינה בעלת מלוא הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בכל עיצוב, טקסט קובץ גרפי, אשר מצוי
באתר וחל איסור להעתיק ו/או להפיץ האמור ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.
החברה רשאית לשנות תנאי הסכם זה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל שימוש באתר, לרבות במידע ו/או בשירותים, יהווה הסכמה מחודשת לתנאים אלה, כפי שיהיו מעת לעת.

מפתח תוכנה\אתרים?

רוצה לשלוח הודעות SMS ישירות מהתוכנה\אתר שכתבת?
התחבר ל SmartSMS API
פרטים נוספים

בעל עסק ?

רוצה לקדם את העסק ? רוצה להגדיל מכירות ? SMS לעסקים נותן לך את כל הדרכים לקידום העסק בקלות ובמהירות

פרטים נוספים

חיית לילה ?

חיית לילה ? מארגן הפקה גדולה ? מפעיל ליין קבוע ? עושה את מסיבת השבוע ? SMS Party וכולם שם !

פרטים נוספים